سوگند مهندسی

14 10 2015

این روزها مشغول ارزیابی از چند شرکت تاسیساتی بودیم

در یکی از شرکتها سوگند نامه مهندسی به دیوار بود که جالب بود یک عکس ازش گرفتم و دادم همکارها تایپش کردن 

  
بنام خداوند بخشايشگر مهربان

سوگندنامه

من ، مهدي حكيم پور با آگاهي كامل از نقش و تاثير فعاليتهاي پژوهشي خود در سازندگی و توسعه پايدار جهان ، رفاه و آسايش انسان ، حفظ جهان هستي از آلودگي هاي زيست محيطي و تامين شادي پايدار و دراز مدت خود و ديگران اينك كه فعاليتهاي مهندسي خود را آغاز ميكنم به پروردگار جهان و انسان سوگند ياد ميكنم كـــه :

1- همواره در سراسر زندگي شغلي ، حرفه اي و اجتماعي خود بدين سوگند وفادار باشم .

2- به انسان بعنوان يك موجوديت صاحب خرد و شگفت انگيزترين پديده آفرينش بيانديشم ، صديق و واقع بين باشم و به هيچ اقدامي كه به انسان و انسانيت آسيب رساند مبادرت نورزم .
3- دانش و تجربه حرفه اي خود را كه ميراث مشترك بشري است مقتنم بدانم و بكوشم تا آن را به روز نگه دارم در حد توان خود به گنجينه دانش و تجربيات سودمند بشري بيافزايم .
4- ايران زادگاه من است و در آن پرورده شده ام . كوشش خواهم كرد تا دين خود را به سرزمينم ، مردانم ، نياكانم و آيندگان ادا كنم .
5- در طول زندگي حرفه اي خود تلاش كنم تا نقش موثري در توسعه پايدار كشورم داشته باشم .
6- در حد توان به دانشگاه كه مربي علمي و فني من است و به كسانيكه پس از من در اين مكان مقدس بالنده خواهند شد خدمت كنم .
7- سرمايه هاي هستي چون ماده و انرژي ، محيط زيست و نيروي كار را سرمايه هاي تمام بشر بدانم و در حفظ ,كاربرد درست و بهسازي آنها كوشش كنم .
8- در تمام فعاليتهاي مهندسي خود صداقت ، دقت ، عدالت ، سرعت عمل ، حفظ منافع اجتماع و حقوق ديگران را مراعات كنم و سلامت , ايمني و آينده انسان ها را در نظر داشته و نسبت به آنان مهربان ، دلسوز و متعهد باشم و همواره سود خويش را در منافع همگان جست و جو كنم ، رشوه خواري و ديگر رذايل اخلاقي را طرد سازم و ارزش مادي زحمات خود را در حد معقول و متعارف طلب كنم .
9- در همه كوششهاي مهندسي خود از دانش روز و آخرين يافته هاي علمي و فني آگاه شوم و آنها را با ابتكار خلاقيت و نوآوري در طراحي و برنامه ريزي و اجرا به كار بندم .
10- در تمام كوشش هاي مهندسي خود استانداردهاي حرفه اي را مراعات كنم وكاررا تنها در حيطه دانش و توانايي خود بپذيرم و تنها مداركي را امضا كنم كه به آنها احاطه فني كامل دارم. در مواردي كه منع قانوني و حق مالكيت اختصاصي وجود ندارد دانش خود را آزادانه و بصورت رايگان منتشر سازم ودراختيار ديگران بگذارم .
11- در انجام وظايف محوله فردي متعهد ، مسئوليت پذير ، مشاركت پذير و رازدار باشم .
12- محيطي پر از محبت و صفا و عشق و علاقه به خدمتگذاري بي ريا به مردم و وطنم را به وجود آورم و همكاران خود را بدون توجه به مليت , نژاد ، مذهب ، جنسيت ، سن وعقيده دوست بدارم و ارزشهاي انساني را در خود و در آنان پرورش دهم .
13- در كوششهاي مهندسي خود هميشه فردي متواضع باشم ، موفقيت هاي به دست آمده ام را علاوه بر سعي و كوشش خود مرهون تلاش همكاران و نظام آفرينش بدانم و از آنان قدرداني و سپاسگزاري كنم .
14- در تمام كوشش هاي مهندسي خود جويا و پذيراي نقد و اظهارنظر صادقانه همكاران باشم خطاهاي خود را اصلاح كنم و براي همكاري گروهي و نقش ديگران ارزش قايل باشم و از لطمه زدن به حيثيت ، شهرت , دارايي يا اشتغال ديگران پرهيز و از اقدامات بدخواهانه براي آنان خودداري كنم .
15- از كوشش هاي فرهنگي و فعاليتهاي اجتماعي كه به منظور توسعه رفاه عمومي انجام شود استقبال كنم و در آنها شركت جويم .
16- مشوق همكارانم به رعايت اصول اخلاق مهندسي و وجدان حرفه اي باشم .
17- كمر همت مي بندم تا موثرترين خدمت بي ريا را عشق ورزي بي چشمداشت وپرهيزگاري كامل به نيازمندترين افراد ارائه دهم و به واسطه آن به بالاترين درجـه شادي دست يابم .

Advertisements