شادباش نوروز

18 03 2010

سال نو بر همگی شما مبارک
هر روزتان نوروز باد
نوروزتان پیروز باد

Advertisements
2 مهندس در تهران زنده به گور شدند

10 03 2010

گودبرداری غیر اصولی و ریزش دیوار ، بار دیگر رخداد جبران ناپذیری در پایتخت رقم زد و دو مهندس جوان را به کام مرگ کشاند.

به گزارش ایسکانیوز  ساعت 20:43 دوشنبه ، گودبرداری غیر اصولی در جاده «خاوران» تهران – شهرک صنعتی ایوانکی ، خیابان تلاش – کمک رسانان ایستگاه 63 آتش نشانی را با تمامی تجهیزات لازم به آنجا کشاند و «عملیات 125» آغاز شد.

به دنبال این تلاش نفسگیر ، پیکرهای «سعید – خ» 30 ساله و «پرویز – ع» 27 ساله که هر دو مهندس بودند

از زیر خروارها خاک بیرون کشیده و تحویل پزشکی قانونی شد.

در همین رابطه فرمانده گروه نجات ایستگاه 63 آتش نشانی اظهار داشت : بررسی های مقدماتی نشان می دهد گودبرداری غیر اصولی به عمیق هفت متر در مجاورت سوله یک شرکت صنعتی ، ریزش دیوار30 متری به روی مهندسان نگون بخت را به همراه داشت.«حسین علی اصغری» به ایسکانیوز گفت : تا وقتی توصیه های ایمنی در جریان گودبرداری و ساخت و ساز ، رعایت نشود متاسفانه باید شاهد چنین رخدادهای مرگباری بود.

لینک خبر

مقایسه فهرست بهای ابنیه سال (88 با 87 )

9 03 2010

یکی از خوانندگان سایت این جداول را برایمان ارسال نموده اند و فرموده اند که آنرا در یک سمینار بدست آورده اند. امیدوارم بتوانیم به نام نویسنده این جدواول دسترسی پیدا کنیم

مقایسه فهرست بهای ابنیه سال (88 با 87 )

فهرست بهای سال (87)

فهرست بهای سال (88)

دستورالعمل کاربرد

پیوست 2

پیوست 2: ضریب طبقات )حذف شده(

1

پیوست 4‌: ضریب منطقه ای.

پیوست مربوط به ضریب منطقه ای )حذف شده(

2

2 ـ‌6‌ ـ درکارهایی که جمع مبلغ برآوردردیف های غیرپایه، بدون اعمال ضریبهای فهرست بها،نسبت به جمع مبلغ برآورد ردیفهای فهرست بها (پایه وغیرپایه) قبل‌از‌اعمال ضرایب و هزینه تجهیز‌وبرچیدن‌کارگاه، ‌در‌این‌رشته، ‌بیش از 20 درصدباشد، دستگاه اجرایی بایدقبل ازانجام مناقصه یاارجاع کاربه صورت ترک مناقصه، شرح وبهای واحدمصوب ردیف های یادشده درآن رشته، همراه باتجزیه قیمت مربوط، به دبیرخانه شورای عالی فنی، درمعاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری دارد تاپس ازرسیدگی وتصویب توسط شورای عالی فنی، ملاک عمل قرارگیرد.

2 ـ‌6‌ ـ در کارهایی که از طریق مناقصه واگذار می شود، چنانچه جمع مبلغ برآورد ردیف های ستاره دار،نسبت به‌‌‌جمع‌مبلغ‌برآوردردیف های فهرست بها (پایه وغیرپایه) بدون اعمال هزینه تجهیز وبرچیدن کارگاه، دراین رشته، بیشتراز 20 درصد باشد، لازم است دستگاه اجرایی قبل از انجام مناقصه، شرح وبهای واحدتمامی ردیف های ستاره داردرآن رشته را، پس از تصویب، همراه با تجزیه قیمت مربوط، به دبیرخانه شورای عالی فنی، درمعاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهورارسال داردتا پس از رسیدگی وتصویب توسط شورای عالی فنی، ملاک عمل قرارگیرد.

درکارهایی‌که‌ازطریق‌ترک‌مناقصه‌واگذارمی‌شود،‌سقف یاد شده (10 درصد) خواهدبود.

3

2ـ 7ـ 1ـ ضریب ارتفاع )حذف شده(

4

ردیف 2ـ7ـ2ـ ضریب بالاسری که شرح اقلام آن به عنوان راهنما درپیوست 3 درج شده است، برابر3/1

)حذف شده(.

5

2-7-3 ضریب منطقه ای،مطابق پیوست 4 .

)حذف شده(

6

برای برآوردهزینه اجرای هرکار، مقادیر اقلام ان، براساس   نقشه های اجرایی ومشخصات فنی، محاسبه شده وردیف های این فهرست بها وردیف های غیرپایه مربوط اندازه گیری می شود.فهرستی که شامل شماره، شرح، واحد، بهای واحد،مقدارومبلغ ردیف هاست، تهیه می شود.

دراین فهرست، مبلغ هرردیف، حاصل ضرب مقداردر بهای واحدآن ردیف است.

ازجمع مبلغ ردیف‌های مربوط به هرفصل، مبلغ فصل، وازجمع مبالغ فصلها، جمع مبلغ ردیف‌های فهرست‌بهابرای کارمورد‌نظر به‌دست می‌آید.ضریب‌های طبقات  و ارتفاع (برحسب مورد) منطقه‌ای و بالاسری به جمع مبلغ ردیف‌ها به صورت پی‌در‌پی ضرب شده، وهزینه تجهیزو برچیدن کارگاه، به آن اضافه می‌شود،نتیجه برآورد هزینه اجرای کارخواهد بود. به مدارک یادشده، کلیات، مقدمه فصل‌هاوپیوست‌های  1 و 5 و 6  برحسب موردپیوست 2 فهرست‌بهاضمیمه شده، مجموعه تهیه شده، به عنوان فهرست بهاومقادیرکار، یابرآوردهزینه اجرای‌کار، نامیده می‌شود.

برای برآوردهزینه اجرای هرکار، مقادیراقلام آن، براساس نقشه های اجرایی ومشخصات فنی، محاسبه شده و برحسب ردیف های این فهرست بها وردیف های غیرپایه مربوط، اندازه گیری می شود.فهرستی که شامل شماره، شرح واحد   بهای واحد،مقدارومبلغ ردیف هاست، تهیه می‌شود.

دراین فهرست، مبلغ هرردیف، حاصل ضرب مقدار،در بهای واحدآن ردیف است.

برآوردهزینه اجرای هرکار، مقادیر اقلام ان، براساس   نقشه‌های اجرایی ومشخصات فنی، محاسبه شده وردیف‌های این فهرست بها وردیف های غیرپایه مربوط اندازه‌گیری می‌شود.

فهرستی که شامل شماره، شرح، واحد، بهای واحد،مقدارومبلغ ردیف‌هاست، تهیه می‌شود.

دراین فهرست، مبلغ هرردیف، حاصل‌ضرب مقدار،در بهای واحدآن ردیف است.

واحد، بهای‌واحد، مقدارومبلغ ردیف‌‌هاست، تهیه می‌شود.

دراین فهرست، مبلغ هرردیف، حاصل‌ضرب مقدار، در بهای واحدآن ردیف است.

ازجمع مبلغ ردیف‌های مربوط به هرفصل، مبلغ فصل، وازجمع مبالغ فصلها، جمع مبلغ رد یف‌های  فهرست بها‌برای کارموردنظر‌به دست می‌آید.ضریب طبقات (برحسب مورد)، به جمع مبلغ ردیف‌هابه ‌صورت پی‌درپی‌ضرب شده، وهزینه تجهیزو‌برچیدن کارگاه، به آن اضافه می‌شود، نتیجه برآوردهزینه اجرای کارخواهد بود.

به مدارک یادشده، کلیات، مقدمه فصل‌هاوپیوست‌های 1 و 3 و 4  برحسب موردپیوست 2 فهرست‌بهاضمیمه شده، مجموعه تهیه شده، به عنوان فهرست‌بهاومقادیرکار، یابرآوردهزینه اجرای‌کار، نامیده می شود.

7

تبصره) درمواردضروری، استفاده کامل ازدفترچه فهرست بهای پایه، برای تهیه فهرست‌بهاومقادیر( برآورد هزینه اجرای کار) با‌درج‌دربرابرردیف‌های‌مربوط‌دردفترچه،‌‌وتهیه برآوردبه روش بند 2ـ8ـ بلامانع است.

)حذف شده(

8

9- برای سهولت مشاهده تغییرات عمده به عمل آمده دراین فهرست نسبت به فهرست سال قبل، سعی شده است حتی‌الامکان درسمت راست مورداصلاحی، علامت‌گذاری شود، شایان ذکراست که این موضوع به هیچ‌عنوان رافع مسوولیت استفاده‌کنندگان نمی‌باشد.

9

کلیات

5 ـ مبلغ مربوط به ضریب‌های طبقات، ارتفاع، منطقه‌ای، بالاسری وهزینه تجهیزوبرچیدن کارگاه، درصورتی‌که دربرآورد هزینه اجرای کارمنضم به پیمان، منظورشده باشد، قابل پرداخت است.

5 ـ مبلغ مربوط به ضریب‌های طبقات وهزینه تجهیزو برچیدن کارگاه، درصورتی‌که دربرآورد هزینه اجرای کارمنضم به پیمان، منظورشده باشد، قابل پرداخت نیست.

10

9ـ درردیف‌هایی که نوع سیمان مشخص نشده است منظورسیمان پرتلند نوع یک است.

9ـ درردیف‌هایی که نوع سیمان مشخص نشده است منظورسیمان پرتلند است.

11

درفصل‌های کارهای فولادی سبک، کارهای آلومینیومی وکارهای چوبی، تهیه یراق‌آلات به عهده پیمانکاراست. هزینه تهیه وحمل یراق‌آلات براساس فاکتورفروش موردتاییدکارفرما بااعمال ضریب بالاسری به پیمانکارپرداخت می‌شود.

این هزینه مشمول تعدیل آحادبهانبوده وسایرضریب‌های پیمان به آن تعلق نمی‌گیرد.

درفصل‌های کارهای فولادی سبک، کارهای آلومینیومی وکارهای چوبی، تهیه یراق‌آلات به عهده پیمانکاراست. هزینه تهیه وحمل یراق‌آلات براساس فاکتورفروش موردتاییدکارفرما به پیمانکارپرداخت می‌شود.

این هزینه مشمول تعدیل آحادبهانبوده و صرفا باضریب 3/1 پرداخت می‌گرددوسایرضریب‌های پیمان به آن تعلق نمی‌گیرد.

12

19. هزینه مربوط به بتن‌ریزی براساس مقاومت به‌دست‌آمده ازردیف‌های متناظربا‌عیارسیمان درفهرست‌بهای پایه منضم به پیمان ازرابطه

w=10 fc‌ + 8    و      fc ‌37 ‌<‌ 16

w: عیارسیمان برحسب کیلوگرم درمترمکعب به تن (پایه پرداخت).

:Fcمقاومت فشاری مشخصه به تن براساس آیین‌نامه بتن ایران ونمونه‌های استوانه‌ای استانداردبرحسب مگا پاسکال(mpa)

لیکن هزینه اجرای بتن براساس این روش (بدون درنظرگرفتن تغییراحجام بتن‌ریزی وعیارسیمان)، نبایدبیشترازروش مندرج درپیمان شودوافزایش هزینه حمل به علت تغییرفاصله حمل برای تامین مصالح به منظور افزایش کیفیت بتن قابل پرداخت نمی‌باشد.

19. درتنظیم صورتجلسات مواردزیربایدموردتوجه قرارگیرد:

19 ـ 1 . صورتجلسات بایددرحین اجرای عملیات وبراساس نقشه‌های اجرایی، مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی ودستورکارهاتهیه شوندوشامل حداقل اطلاعات زیر باشند:

– نام کارفرما، مهندس مشاور، پیمانکار، شماره تاریخ پیمان وموضوع پیمان، ذکردلایل وتوجیهات فنی لازم برای اجرای کارموضوع صورتجلسه، ارائه توضیحات کافی وترسیم نقشه باجزییات کامل وبیان مشخصات فنی کار، متره نمودن کارومحاسبه مقادیرواحجام عملیات.

19 ـ 2 ـ صورتجلسات باید به امضای پیمانکار، مهندس ناظرمقیم، مهندس مشاوروکارفرما (درمواردتعیین شده) برسد. (اضافه شده است)

تمامی صورتجلسات بایدتوسط کارفرما به مهندس مشاوربرای اعمال درصورت وضعیت به همراه موضوع کاروجدول خلاصه مقادیرابلاغ شود. صورتجلسات فاقدابلاغ کارفرما،معتبرنبوده وقابل استنادنمی باشد. ابلاغ صورتجلسات توسط کارفرما به منظور مستندسازی مدارک وصورتجلسات بوده وازتعهدات ومسئولیت های مهندس مشاوروپیمانکارنمی‌کاهد.

19-3. تاریخ ابلاغ کارفرماباید‌بازمان اجرای عملیات موضوع صورتجلسه مطابقت داشته باشددرغیراینصورت وسپری شدن سه ماه اززمان اجرای کار، صورتجلسه قابل استفاده نخواهدبود. (اضافه شده)

19-4. هرگونه پرداخت به پیمانکارازبابت کارانجام شده قبل ازتنظیم وابلاغ صورتجلسه مجازنمی باشد. (اضافه شده)

13

فصل سوم: عملیات خاکی باماشین

چنانچه درعملیات خاکبرداری درسنگ باموادانفجاری، شرایط به گونه‌ای باشدکه طبق تشخیص مهندس مشاوروتاییدکارفرما، نتوان ازبولدوزر‌برای خاکبرداری استفاده نمودواجبارا ازچکش هیدرولیکی استفاده شود، برای آن بخش ازعملیات که الزاماازچکش هیدرولیکی استفاده شده، بهای آن ازردیف 030202 پرداخت می‌شود.

چنانچه درعملیات خاکبرداری درسنگ باموادانفجاری، شرایط به گونه‌ای باشدکه طبق تشخیص مهندس مشاوروتاییدکارفرما، نتوان ازموادانفجاری برای خاکبرداری استفاده نمودواجبارا ازچکش هیدرولیکی استفاده شود، برای آن بخش ازعملیات که الزاما ازچکش هیدرولیکی استفاده شده، بهای آن ازردیف 030202 پرداخت می‌شود.

14

فصل هشتم: بتن درجا

12. چنانچه استفاده ازافزودنی‌های بتن ضروری باشد، باتوجه به نوع ومشخصات ماده موردنیاز، براساس دستورالعمل تهیه ردیف‌های ستاره‌دار، شرح وبهای واحدموردنظرتهیه وجزوردیف‌های این فصل منظورمی‌شود. (حذف شده است)

18. اضافه بهای ردیف 080403 فقط به ردیف‌های 080101 و 080106 اعمال می‌شود.(حذف شده است)

–  هزینه دانه‌بندی مصالح، ساختن و حمل بتن ازمحل ساخت تامحل مصرف، ریختن بتن به اشکال مختلف، مرتعش‌کردن بتن وهرگونه افت ناشی ازمتراکم کردن بتن، ریخت و پاش ناشی ازحمل وتخلیه آن، مرطوب نگه‌داشتن بتن وسایرهزینه‌های مربوط، دربهای ردیف‌هامنظورشده است. (بدون تغییر)

–  برای اجرای بتن‌نما، هیچ‌گونه اضافه بهایی به استثنای هزینه قالب‌بندی خاص آن که درفصل مربوط درنظرگرفته شده، پرداخت نمی‌شود. (بدون تغییر)

–  حجم حفره‌های تعبیه شده دربتن، که حجم هریک ازآن‌ها 05/0 مترمکعب یاکمترباشد، دراندازه‌گیری ازحجم بتن، کسرنخواهد شد. (بدون تغییر)

– اضافه‌بهای هزینه بتن‌ریزی پله‌ها و پاگردها، ازردیف 080302 پرداخت می‌شود. (بدون تغییر)

–  به بتن‌ریزی سقف‌ها، اضافه بهای ردیف 080306 ، تعلق نمی‌گیرد. (بدون تغییر)

–  ردیف 080305، (کرم بندی) وقتی قابل پرداخت است که کرم بندی موردنیازبوده و اجراشده باشد. (بدون تغییر)

– باپرداخت بهای ردیف 080306 ، بهای ردیف‌های 080304 و 080305 ، پرداخت نمی‌شود. (بدون تغییر)

–  اجرای ردیف 080308، مستلزم دستورکار مهندس مشاوراست. (بدون تغییر)

–  چنانچه طبق مشخصات فنی ساخت بتن توسط دستگاه بتن‌سازوحمل آن با تراک‌میکسرانجام شود، هیچ‌گونه اضافه بهایی علاوه برقیمت‌های پیش‌بینی شده دراین فصل پرداخت نمی‌شود. (بدون تغییر)

–  درصورت شمول ردیف 080303، ردیف 080302، قابل پرداخت نیست. (بدون تغییر)

–  اضافه بهای ردیف 080304 به بتن مگر (بتن نظافتی) تعلق نمی‌گیرد.

–  به دیوارهاو ستون‌هااضافه بهای ردیف 080301، تعلق می‌گیرد. (بدون تغییر)

– اضافه بهای ردیف 080301، به کلاف‌های بتنی دیوارهای با مصالح بنایی (غیرازفونداسیون) تعلق می‌گیرد.(بدون تغییر)

– دربهای ردیف‌های تهیه و اجرای بتن، حمل بتن و ریختن آن با هر وسیله پیش‌بینی شده است. (بدون تغییر)

–  نوع مصالح ردیف‌های 080312 و 080313 واجرای آن طبق مشخصات فنی و دستور مهندس مشاورخواهدبود. (بدون تغییر)

–  اضافه بهای ردیف 080311 فقط به آن حجم ازبتن تعلق می‌گیردکه آرماتور مصرفی درآن حجم، بیش از 180 کیلوگرم درمترمکعب باشد و به بخش‌هایی از بتن که مصرف آرماتورکمتر از 180 کیلوگرم بر متر مکعب باشد، تعلق نمی‌گیرد. (بدون تغییر)

–  نوع شن وماسه مصرفی دراین فصل به صورت طبیعی‌رودخانه‌ای یا شکسته‌رودخانه‌ای، باتوجه به مشخصات فنی است.

1ـ هزینه تهیه واجرای بتن درردیف‌های مربوط به این فصل، بجزحالتی که روش عیاری طبق توضیح بند 2 این مقدمه ملاک عمل باشد، برمبنای مقاومت فشاری مشخصه بتن، (بجزبتنهای بامقاومت فشاری مشخصه کمتراز 12 مگاپاسکال) پرداخت می‌شود. (اضافه شده)

2ـ پرداخت ردیف عملیات بتن‌ریزی براساس عیارسیمان مصرفی منوط به پیشنهادمهندس مشاوروتصویب کارفرماهنگام تهیه برآوردمی باشد، دراین‌صورت قیمت ردیف کارهای بتنی، براساس مقاومت متناظرباعیارسیمان مصرفی ازرابطه تطبیقی زیرمحاسبه برآوردوپرداخت می‌شود.

Fc = ‌ 9 –

fc: مقاومت فشاری مشخصه بتن (مندرج درنقشه‌هاومشخصات  فنی)، براساس آیین‌نامه بتن ایران ونمونه‌های استوانه‌ای استانداردبرحسب مگاپاسکال (MPa)، (مبنای پرداخت).

W: عیارسیمان برحسب کیلوگرم درمترمکعب بتن.

رابطه یادشده صرفا‌برای موضوع این بندبوده ودرسایرمواردنظیرتهیه طرح اختلاط وغیره، قابل استنادنمی‌باشد.(اضافه شده)

3- چنانچه تنها‌براساس مفادبند 2، روش پرداخت هزینه بتن‌ریزی براساس عیارسیمان مصرفی مدنظربوده واستفاده ازافزودنی‌های بتن ضروری باشد، باتوجه به نوع ومشخصات ماده موردنیاز، براساس دستورالعمل تهیه ردیف‌های ستاره دار، شرح وبهای واحدموردنظرتهیه وجزوردیف‌های‌‌این‌فصل‌‌منظورو‌پرداخت‌می‌شود،‌درغیراین‌صورت هیچ‌گونه هزینه‌ای ازبابت مصرف موادافزودنی پرداخت نمی‌گردد.(اضافه شده)

4. برای تعیین بهای واحدنظیرمقاومت فشاری مشخصه بتن طرح، ازمیانیابی خطی بین نزدیکترین ردیف‌های نظیر، استفاده می شود. (اضافه شده)

5. منظورازمقاومت فشاری مشخصه درردیف‌های این فصل، مقاومت مشخصه نمونه‌ای استوانه‌ای استانداردمندرج درنقشه‌هاومشخصات فنی یادستورکارهای اجرایی است وحصول به مقاومت‌های بیشتر ازمقاومت‌های مشخصه درحین عملیات اجرایی موجب پرداخت اضافه نمی‌گردد. بدیهی است معیارپذیرش بتن، براساس آیین‌نامه بتن ایران بوده ودرصورت عدم حصول به مقاومت مشخصه موردنظر براساس ضوابط یادشده، اقدام خواهدشد.(اضافه شده)

6. مطابق آیین‌نامه بتن ایران بتن‌های بامقاومت فشاری مشخصه 16 مگاپاسکال وبالاتردربتن آرمه به کارمی‌رود و استفاده ازبتن بامقاومت فشاری مشخصه 12 مگاپاسکال دربتن آرمه تنهاباداشتن توجیه کافی ودرج درمشخصات فنی اختصاصی مجازاست. ازاین رو برای بتن‌های بامقاومت فشاری مشخصه کمتراز 12 مگاپاسکال ملاک پرداخت‌هابراساس عیارسیمان است. (اضافه شده)

7- برای ساخت واجرای بتن‌های بامقاومت فشاری مشخصه بیش از 40 مگاپاسکال لازم است، مشخصات فنی اختصاصی بتن‌های بامقاومت بالا تهیه وضمیمه اسنادپیمان شود. قیمت ردیف این نوع بتن‌ریزی‌هابراساس دستورالعمل اقلام ستاره‌داربرآورد‌می‌شوند. (اضافه شده)

8- پیمانکارملزم است بااتخاذ تدابیرمناسب، بتن بامقاومت فشاری مشخصه طرح را، تولیدواجرا نماید. (اضافه شده)

9- افزایش هزینه حمل مصالح به علت تغییر فاصله حمل برای تامین مصالح مرغوب‌تربه منظورافزایش کیفیت بتن، صرفادرحالتی که روش عیاری مندرج دربند 2 فوق ملاک عمل است، قابل پرداخت می‌باشد. ازاینرومهندس مشاوریاواحدتهیه‌کننده برآورد، موظف است نسبت به تعیین معادن شن وماسه مرغوب ومناسب برای تولیدبتن اقدام نموده ومشخصاب مصالح، ظرفیت وفاصله حمل مصالح سنگی رادراسنادمناقصه وقراردادقیدنماید. پیمانکارنیزقبل ازارائه پیشنهادقیمت، بایدازکیفیت، ظرفیت و‌فواصل حمل مصالح سنگی اطمینان حاصل نموده وسپس قیمت پیشنهادی خودرابراساس مناسب‌ترین گزینه ارائه نماید.(اضافه شده)

10- رعایت حداقل مقدارسیمان لازم برای حصول پایایی درشرائط محیطی مختلف مطابق آیین‌نامه بتن ایران، نشریه شماره 55 ، این معاونت»مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی»ومشخصات فنی خصوصی پیمان اجباری می‌باشد.(اضافه شده)

11- درپرداخت اضافه بهای ردیف 080401 ، عیارسیمان مصرفی ازرابطه بند 2 محاسبه می‌شود.(اضافه شده)

12- درتمام ردیف‌های این فصل، منظورازسیمان به طورعام سیمان پرتلنداست. (اضافه شده)

13- نوع شن وماسه مصرفی دراین فصل به صورت طبیعی رودخانه‌ای، شکسته رودخانه‌ای، وشکسته‌کوهی، باتوجه به مشخصات فنی است.

15

فصل نهم: کارهای فولادی سنگین

18- سازه‌های فضاکارشبکه‌ای شامل شبکه‌های یک‌لایه، دولایه، وچندلایه بوده و شبکه‌ها می‌توانند در شکل‌های تخت، چلیکی، گنبدی یا به فرم‌های آزاد اجرا گردند. این شبکه‌ها از اتصال عضو‌های میله‌ای، به یکدیگر به‌دست می‌آیند.اتصال عضوهابه یکدیگرمی‌توانند بدون واسطه یا باواسطه‌ای که پیوند نامیده می‌شود انجام گیرد. اتصال می‌تواند بوسیله پیچ یاجوش یا ترکیبی از این دوصورت پذیرد.

18- به‌طورکلی تعاریف ومفاهیم مربوط به ردیف‌های سازه‌های فضاکاردراین فصل مطابق نشریه شماره 400 معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهوربا عنوان «آیین‌نامه سازه فضاکار» است

.

16

20- در سیستمهای ضلع و گرهی هنگامی که از پیونده کروی استفاده می‌شود دو نوع عمده پیوند مرسوم می‌باشدکه یک نوع پیونده کروی توپر است که گویین نام‌گذاری شده و نوع دیگر پوسته نسبتا ضخیم کروی می‌باشدکه کاسان نامیده شده است.(حذف شده)

20- مهندس مشاور موظف است مشخصات فنی اختصاصی سازه‌های‌ فضاکار مورد اجرا را به ‌تفصیل‌ تهیه و ضمیمه اسناد مناقصه نماید که در آن نوع سازه فضاکار، نوع اتصال، نحوه اجرا، روش ساخت نصب و اجرا، روش کنترل کیفیت، مراحل نصب و سایر موارد به تفصیل و به همراه اشکال و تصاویرکافی ذکر شده باشد.

17

28- درصورتی‌که قطعات اتصالی به جای استفاده از کوین کاری مذکور درردیف‌های 091101 تا 091105 بابراده‌برداری تهیه شوند،بهای آن‌ها طبق همین ردیف‌ها پرداخت می‌شود.

28- درصورتی‌که قطعات اتصالی به جای استفاده از کوین کاری مذکور درردیف‌های 091101 تا 091105  بابراده‌برداری تهیه شوند،بهای آن‌ها طبق همین ردیف‌ها پرداخت می‌شود.

18

32- قیمت‌های تعیین شده بدون در نظر‌گرفتن رنگ‌آمیزی می‌باشد.هزینه رنگ‌آمیزی ازفصل مربوط دراین فهرست بها پرداخت می‌شود.

32- قیمت‌های تعیین شده این فصل بدون درنظرگرفتن رنگ‌آمیزی بوده وهزینه رنگ‌آمیزی ازفصل مربوط دراین فهرست بها پرداخت می‌شود.چنانچه اعضای سازه فضاکار رنگ‌آمیزی کوره‌ای شوند،بهای آن بایدبراساس دستور‌العمل اقلام ستاره دار،برآورد و در فصل بیست و پنجم درج شود.

19

36- هزینه بافت ونصب سازه‌های فضاکاربا حداقل دهانه بیش از 70 متر که مستلزم پیش‌بینی‌های ویژه و تجهیزات خاص می‌باشد، باید جدا از ردیف‌های موجود پیش ازمناقصه بر اساس دستور‌العمل اقلام ستاره‌دار لحاظ شود.

36- هزینه بافت ونصب سازه‌های فضاکاربا دهانه بیش از 70 مترکه مستلزم پیش‌بینی‌های ویژه وتجهیزات خاص ‌باشد، باید پیش ازمناقصه بر اساس دستو‌ر‌العمل اقلام ستاره دار تعیین شود. دراین حالت مهندس مشاورموظف است تجهیزات وماشین‌آلات لازم، نظیربالا‌برهای هیدرولیکی با ظرفیت دقیق آن‌ها را به همراه مراحل اجرایی ونصب به صورت مصور، درمشخصات فنی اختصاصی درج نماید.

‌20

37- ضریب ارتفاع مندرج در پیوست 2 صرفا به هزینه ردیف‌های بافت ونصب سازه فضاکار اعمال شده وبه سایرردیف‌های مربوط به آن قابل پرداخت نمی‌باشد. (حذف شده)

37- ردیف‌های 092701 و 092702 را بایستی پیش از مناقصه، بر اساس دستور‌العمل اقلام ستاره‌دار تعیین قیمت شود.انجام آزمایش‌های لازم برای حصول اطمینان ازکیفیت پیونده ساخته‌شده ضروری است ومهندس مشاورملزم به درج آزمایش‌های مورد‌‌نیاز در اسناد مناقصه می‌باشد و هزینه جداگانه‌ای برای آزمایش‌ها صورت نمی‌گیرد. (اضافه شده)

21

.

38-درمورد ردیف‌های 092801 تا 092803 ، چنانچه سازه فضاکار ازنوع تک‌لایه باشد، از درصد مندرج هر ردیف 5 درصد کسر می‌شود. (اضافه شده)

22

فصل دهم: سقف سبک تنبی

23

6- سیمان درنظرگرفته شده برای پاشنه تیرچه 400 کیلوگرم در هر مترمکعب بتن است و عیارسیمان برای بلوک بتنی و بتن سقف تیرچه و بلوک 300 کیلوگرم تعیین شده، چنانچه برحسب مشخصات فنی عیار سیمان متفاوت با مقادیر بالا باشد کسر و یا اضافه سیمان از ردیف مربوط در فصل بتن درجا محاسبه می‌شود.

6- سیمان درنظرگرفته شده برای پاشنه تیرچه 400 کیلوگرم در هر مترمکعب بتن است و عیارسیمان برای بلوک بتنی وبتن سقف تیرچه و بلوک 300 کیلوگرم تعیین شده، چنانچه برحسب مشخصات فنی عیار سیمان متفاوت با مقادیر بالا باشد، کسر و یا اضافه سیمان را از ردیف‌های فصل بتن درجامحاسبه می‌شود. در مواردی که سیمان ضد سولفات یا مواد دیگری در بتن مصرف شود، هزینه آن طبق ردیف‌های مربوط در فصل کارهای بتنی، قابل پرداخت است.

24

12- بابت اجرای ضخامت سقف به صورت تیرچه دوبل، اضافه بهای جداگانه‌ای قابل پرداخت نمی‌باشد. (اضافه شده)

فصل دوازدهم: بتن پیش ساخته وبلوک چینی

25

9- سیمان درنظرگرفته درردیف‌های این فصل، سیمان پرتلند است.

9- سیمان درنظرگرفته درردیف‌های این فصل، سیمان نوع یک است. برای پرداخت اضافه بهای نوع سیمان، برحسب مورد از ردیف‌های مربوط درفصل بتن درجا استفاده می‌شود.

فصل شانزدهم: کارهای فولادی سبک

26

2-  هزینه‌های مربوط به تهیه و مصرف الکترود، پیچ ومهره از نوع فولاد نرم معمولی، مفتول یا سیم، لحیم، پرچ و مانند آن، در قیمت‌های واحد مربوط منظور شده است. و بابت اضافه وزن، اضافه ابعاد، مازاد به ابعاد درج شده در نقشه‌ها، پرداختی صورت نخواهدگرفت.

درموردردیف‌هایی که پرداخت بهای واحد آن‌هابر اساس وزن کار صورت می‌گیرد، وزن کار، طبق ابعاد درج شده در نقشه و مشخصات و دستورکارها به ماخذ جدول‌های استاندارد مربوط یا جدول‌های کارخانه سازنده، محاسبه و منظور خواهد شد.

2-  هزینه‌های مربوط به تهیه و مصرف الکترود، پیچ و مهره از نوع مواد نرم معمولی، مفتول یا سیم، لحیم، پرچ و مانند آن، در قیمت‌های واحد مربوط منظور شده است و بابت اضافه وزن، اضافه ابعاد، مازاد بر ابعاد درج شده درنقشه‌ها، پرداختی صورت نخواهد گرفت. در مورد ردیف‌هایی که پرداخت واحد آن‌ها بر اساس وزن کار صورت می‌گیرد، وزن کار، طبق ابعاد درج شده درنقشه و مشخصات و دستورکارها به ماخذ جدول‌های استاندارد مربوط، محاسبه و منظور خواهد شد.

27

19-  کارهای موضوع ردیف‌های  160701، 160703 و 160704 برای اجرای سیستم‌های باربر با اجزای فولادی سرد نورد‌شده گالوانیزه (LSF) بوده و بایستی قبل از برآورد، شرایط و ضوابط فنی مربوط از مراجع ذیربط اخذ گردیده و به تاییدکارفرما برسد. دراین موارد هزینه اعضای پوششی نظیر دیواره‌های گچی یا سیمانی الیاف‌دارجداگانه پرداخت می‌گردد. (اضافه شده)

19-1 . کارخانه‌های تولیدکننده پانل‌های موضوع ردیف‌های 160701 و 160702، بایستی دارای گواهینامه فنی تولید محصول از مراجع ذیربط باشند. (اضافه شده)

19-2 . پیمانکارملزم است پانل‌های موضوع ردیف‌های 160701 و پانل‌های سقفی مربوط را به صورت تیپ‌بندی شده درآورده و همراه با نعل درگاه‌های مربوط به بازشوها در هر پانل دیواری مدنظر قرار داده وآن‌هارا مطابق مشخصات فنی کارخانه مربوط، اجرانماید.

منظور از پانل شبکه، اعضای بهم پیوسته از اجزای فولاد سرد نورد‌شده گالوانیزه می‌باشد.

19-3 .  قیمت کارهای موضوع ردیف‌های  160701 و 160703، به صورت ساخت صنعتی در کارخانه در نظر گرفته شده است. لذا هیچ‌گونه اضافه‌بهایی بابت اجرا و نصب اعضا به صورت مجزا در محل اجرا قابل پرداخت نیست. (اضافه شده)

19-4 . هیچ‌گونه اضافه ‌بهایی جهت تعبیه بازشوها در پانل قابل پرداخت نمی‌باشد. (اضافه شده)

19-5 . چنانچه در اجرای کارهای موضوع ردیف‌های 160701 و 160703، از دیگر پروفیل‌های فولادی، و دیوارهای برشی استفاده شود، بهای آن‌ها ازردیف‌های مربوط، جداگانه پرداخت می‌شود. (اضافه شده)

19-6 . هزینه بارگیری و باراندازی پانل‌ها یا قطعات فولادی سرد نورد‌شده گالوانیزه در ردیف‌های مربوط ملحوظ شده است. (اضافه شده)

19-7 . هزینه سازه گالوانیزه دیوارهای غیر باربر که از نوع  دیوار ((Dry wall می باشد، ازردیف 160702 محاسبه وپرداخت می‌شود.

8-19 . لازم است اتصالات مکانیکی سازه‌های فولادی سرد نورد‌شده گالوانیزه مطابق مشخصات فنی و استانداردAISI  باشد. (اضافه شده)

فصل 17- کارهای آلومینیومی

28

10- برای پرداخت بهای زیرسازی سازه‌ای به ترتیب ردیف‌های 160209 از فصل کارهای فولادی سبک و 170107 این فصل در‌نظرگرفته شده است. (اضافه شده)

10- برای زیرسازی قطعات فولادی آلومینیومی و نیزآلومینیوم‌هایی که برای تقویت ورق‌ها مورد استفاده قرارمی‌گیرند به ترتیب ردیف‌های 160208 برای کارهای فولادی و 170106 برای کارهای آلومینیومی منظورگردیده است.

فصل هجدهم: اندودکاری و  بندکشی

29

8 -بهای ردیف‌های 180901 و 180902 مربوط به قطعات گچی به ضخامت 12 میلی متر بدون کاربرد فایبرگلاس است. در این ردیف‌ها، بهای سازه گالوانیزه و اتصالات، منظور نشده است و اندازه‌گیری آن‌ها طبق سطح یک‌رویه صورت می‌گیرد.

8– بهای ردیف‌های 180901 تا 180905  مربوط به قطعات گچی به ضخامت 12.5 میلی‌متر بدون کاربرد فایبرگلاس است.در این ردیف‌ها، بهای سازه گالوانیزه و اتصالات، به استثنای اتصالت آویز‌ها منظور‌شده است و اندازه‌گیری آن‌ها طبق سطح یک‌رویه صورت می‌گیرد.

30

15- دراجرای ردیف‌های 181101 و 181102، هزینه اجرای زیرسازی با قاب‌های (فلزی یا چوبی) و قطعات اتصال (پیچ‌ها و پرچ‌ها) جداگانه به صورت اقلام ستاره‌دار، قبل از مناقصه و در فصل شانزدهم برآورد می‌شوند. (اضافه شده)

16- پوشش‌های موضوع ردیف‌های 181101 و181102، بایستی دارای گواهینامه فنی محصول از مراجع ذیربط باشد.

(اضافه شده)

فصل بیست و دوم: کارهای سنگی با پلاک

31

2- تمام سنگ‌های موضوع ردیف‌های این فصل، ازنوع مرغوب و بهترین سنگ طبیعی است و نمونه هر مورد (از نظر کیفیت و ضخامت)، قبل از مصرف باید به تصویب مهندس مشاور برسد.

2- تمام سنگ‌های موضوع ردیف‌های این فصل، از نوع مرغوب (درجه یک) است و نمونه هر مورد، قبل از مصرف باید به تصویب مهندس مشاور برسد.

32

13- با توجه به اینکه برای تیشه‌ای کردن و کلنگی‌کردن سنگ‌های پلاک نیاز به ساب مطابق سنگ‌های پلاک غیرتیشه‌ای نمی‌باشد بنابراین در صورتی‌که هر نوع سنگ آهکی تیشه‌ای یا کلنگی شود، پس از محاسبه قیمت سنگ براساس ضوابط بند 4 ، از قیمت بهایی سنگ مربوط، 15% قیمت پایه سنگ 2 سانتی متر کاسته می‌شود. همچنین اضافه بهای  مندرج در این فصل به آن تعلق می‌گیرد.

13- با توجه به اینکه برای تیشه‌ای کردن وکلنگی کردن سنگ‌های پلاک نیاز به ساب مطابق سنگ‌های پلاک غیرتیشه‌ای نمی‌باشد بنابراین در صورتی‌که هر نوع سنگ آهکی تیشه‌ای یا کلنگی شود %85 قیمت ردیف مربوط بعلاوه اضافه بهای  مندرج در این فصل به آن تعلق می‌گیرد.

33

3- تمامی قیمت‌های ردیف این فصل برای عرض سنگ حداکثر 40 سانتی‌متر درنظرگرفته شده است. چنانچه عرض سنگ مصرفی بیش از 40 سانتی متر باشد، به جهت جبران اضافه هزینه سنگ‌های عریض‌تر، لازم است مهندس مشاور قبل از مناقصه، ردیف‌های مناسب را براساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دارتهیه نماید. (اضافه شده)

3-ضخامت سنگ‌های مصرفی، پس ازساب در هیچ نقطه نباید از ضخامت تعیین شده در شرح ردیف‌های مربوط کمتر باشد. (حذف شده)

فصل بیست و سوم: کارهای پلاستیک

7- 6- اندازه‌گیری سطوح پنجره‌هاپشت تا پشت چهارچوب  v.p.v.cدر عرض و ارتفاع است. (حذف شده)

34

فصل بیست و هشتم: حمل ونقل

35

1- هزینه بارگیری، حمل و باراندازی مصالح از محل تحویل تا انبارکارگاه، تا فاصله 30 کیلومتر، و همچنین از انبارکارگاه تا محل مصرف در قیمت ردیف‌های سایر فصل‌های این فهرست بها در نظرگرفته شده است و هزینه حمل مازاد بر 30 کیلومتر، تنها برای آهن‌الات (فصل‌های هفتم و نهم)، قطعات فولادی سردگالوانیزه شده، سیمان، آجر، آسفالت، جدول‌های بتنی پیش‌ساخته ماشینی پرسی، مصالح سنگی و توونان برحسب مورد براساس ردیف‌های این فصل پرداخت می‌شود و برای سایر مصالح، هیچ‌گونه هزینه حمل جداگانه‌ای پرداخت نخواهد شد.

1- هزینه بارگیری، حمل و باراندازی مصالح از محل تحویل تا انبارکارگاه، تا فاصله 30 کیلومتر، و همچنین از انبارکارگاه تا محل مصرف در قیمت ردیف‌های سایرفصل‌های این فهرست بها در نظرگرفته شده است و هزینه حمل مازاد بر 30 کیلومتر، تنها برای آهن‌الات (فصل‌های هفتم و نهم)، سیمان، آجر، آسفالت، جدول‌های بتنی پیش‌ساخته ماشینی پرسی، مصالح سنگی و توونان برحسب مورد براساس ردیف‌های این فصل پرداخت می‌شود و برای سایر مصالح، هیچ‌گونه هزینه حمل جداگانه‌ای پرداخت نخواهد شد.

36

4-3- حمل مصالح و قطعات فولادی سرد‌نورد شده گالوانیزه از محل کارخانه تا محل نصب، تا 30 کیلومتر در واحد ردیف مربوط پیش‌بینی شده است. بابت حمل بیش از مقدار فوق، از ردیف نظیر مربوط به حمل آهن‌آلات و سیمان پاکتی به اضافه 30 درصد قابل پرداخت است. مبدا حمل مصالح و قطعات فولادی سرد‌نورد‌شده گالوانیزه حمل کارخانه تولیدکننده است. در این حالت محل خرید باید قبلا به تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما برسد. (اضافه شده)

فصل بیست ونهم: کارهای دستمزدی

42

1- کارهای دستمزدی موضوع این فصل، برای کارهایی پیش‌بینی شده است که:

1- مصالح آن‌ها توسط و به هزینه کارفرما تهیه می‌شود.هنگام تهیه برآورد، شرح ردیف و بهای واحدکارهای دستمزدی موردنظر، شامل بارگیری، حمل و باراندازی درکارگاه، جابجایی‌های لازم، نصب و راه‌اندازی، به صورت ستاره‌دارمطابق بند 2-1 دستورالعمل کاربرد، تهیه و در این فصل درج می‌شود (اضافه شده)

پیوست ها

1

پیوست 1: مصالح پای کار

3- هنگام تهیه صورت وضعیت موقت، مقدار مصالح پای‌کار، اندازه‌گیری می‌شودوبرای تقویت بنیه‌های پیمانکار، 70 درصد بهای مصالح پای‌کار و هزینه حمل بدون اعمال ضریب 7/0 (برای مصالحی که مشمول هزینه حمل مازاد می‌شوند)، با احتساب ضریب و پیشنهادی پیمانکار، در صورت وضعیت‌ها منظور می‌شود.

پیوست 1: مصالح پای کار

3- هنگام تهیه صورت وضعیت موقت، مقدارمصالح پای‌کار، اندازه‌گیری می‌شود و برای تقویت بنیه‌های پیمانکار، 70 درصد بهای مصالح پای‌کار و هزینه حمل بدون اعمال ضریب 7/0 (برای مصالحی که مشمول هزینه حمل مازاد می‌شوند)، با احتساب ضریب‌های منطقه‌ای، هزینه بالاسری و پیشنهادی پیمانکار، در صورت وضعیتها منظور می‌شود.

2

پیوست 2: ضریب طبقات

پیوست 2: ضریب طبقات و ضریب ارتفاع

پیوست 3. شرح اقلام وهزینه‌های بالاسری  (حذف شده)

پیوست 3. دستور‌العمل تجهیز و برچیدن کارگاه. (تغییرکرده)

2-1 . مهندس مشاور یا واحد تهیه کننده برآورد، باید با توجه به شرایط و نیاز هر کار و همچنین، روش انتخاب شده برای اجرای آن، اقتصادی‌ترین روش برای تجهیزکارگاه را تعیین و بر مبنای آن، هزینه‌های مربوط را طبق ردیف‌های پیش‌بینی شده در فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه این پیوست، برحسب قیمت‌های محل اجرای عملیات به روش مقطوع برآورده کرده و در برابر ردیف‌های مورد نظر، درج کند و چنانچه مشخصات ویژه‌ای برای تجهیز و برچیدن کارگاه لازم باشد، آن را در اسناد مناقصه و پیمان، پیش‌بینی کند. برای ساختمان‌هایی که احداث می‌شود، ارزش مصالح بازیافتی، از هزینه احداث کسر شده و حاصل، به عنوان برآورد آن‌ها منظور می‌شود. در مورد ساختمان‌های پیش ساخته، مانند کاروان‌ها و قطعات پیش ساخته ساختمان‌ها، مانند قاب‌های فلزی، هزینه حمل و نصب، استهلاک و سرمایه‌گذاری آن‌ها، در طول اجرای کار محاسبه شده و جزو برآورد هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور می‌شود. در پیمان‌هایی که از چند رشته فهرست‌بهای واحد استفاده می‌شود، تنها یک فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه برای کل کار تهیه می‌شود. (تغییرکرده)

2-12 . هزینه غذای کارمندان پیمانکار در کارگاه، هزینه‌های مستمر کارگاه پیش‌بینی شده است. در کارهایی که لازم است پیمانکارهزینه یا کمک هزینه‌هایی برای تامین غذای کارگران پرداخت کند، این هزینه جزو هزینه‌های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور می‌شود. (تغییر کرده)

پیوست4. جدول ضریب منطقه‌ای (حذف شده)

پیوست 4. نحوه عمل برای تعیین قیمت کارهای جدیدپیمان‌هایی که براساس این فهرست بها منعقد شده‌اند. (اضافه شده)

استاندارد ایزو 9001

2 03 2010

استاندارد ایزو 9001 مربوط به مدیریت می باشد . برخلاف تمامی تبلیغاتی که تولید کنندگان و شرکت ها دارند این استاندارد هیچ ربطی به کیفیت ندارد .

این استاندارد روش های مدیریتی را بند هایی قابل اندازه گیری تعریف می کند که می تواند مدیریت شما را متحول کند از شما می خواهد اهداف خود را تعریف کنید و برای رسیدن به آنها برنامه ریزی کنید . درصورتی که هدفی را معرفی کردید و برای رسیدن به آن تلاشی نکردید آنگاه باید جوابگو باشید.

برای تمامی کارهایتان باید دستورالعمل تهیه کنید و برای نفرات شرح شغل بنویسید و در اختیار آنها قرار دهید و ارتباطات سازمانی خود را طراحی کنید.اهداف سازمانی خود را در نقاط قابل دید شرکت نصب کنید.

بزرگترین شعار که بنظر من زیباترین شعار در هر کاری است شعار ایزو می باشد و آن این است:

» بهبود مسمتر»

شما اگر به طور مستمر در مدیریت بهبود داشته باشید مطمئنا بر کیفیت محصول شما تاثیر گذار خواهد بود.

من متن اصلی انگلیسی ویرایش 2008  آنرا از اینجا دریافت کنید درصورتی که فایل فارسی آنرا نیز تهیه کردم حتما برای دانلود خواهم گذاشت