اظهار نامه مالياتي 87

21 06 2009

اظهار نامه مالياتي سال 87 در آدرس زير توسط سازمان امور مالياتي قرارداده شده اشت و بصورت فايل اكسل بوده كه پس از تكميل آن مي توانيد همانرا مهر و امضا نموده و تحويل سازمان امور مالياتي نماييد.( اين مطلب را بصورت آگهي در سازمان مالياتي غرب تهران واقع در شهرك غرب دبدم )
آدرس فايل: http://intamedia.ir/ezharnameh.rar
آدرس سايت سازمان امور مالياتي :http://intamedia.ir

ضمنا ممكن است بعضي از دوستان نتوانند فايل rar را باز كنند بصورت zip فايل را اين آدرس قرار دادم : http://a.asghari.googlepages.com/ezharnameh.zip

Advertisements